Algemene voorwaarden voor verblijf op Boerencamping De Kei 01-01-2021

ALGEMEEN

Voor het overnachten op Boerencamping De Kei verhuurt de beheerder aan de recreant een kampeerplaats. Daarop zijn onderstaande voorwaarden/regels van toepassing.
Onder “beheerder” wordt verstaan de eigenaar van Boerencamping De Kei, onder “recreant” verstaan wij de personen die de kampeerplaats huren.

De recreant dient zich te houden aan de huisregels van Boerencamping De Kei. Deze zijn bij het sanitairgebouw te lezen. Maar kort door de bocht, wat u niet wilt wat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.
De beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.

HET KAMPEERTERREIN, GEBOUWEN en ONDERHOUD

De beheerder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
Het is aan de recreant niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien.

DE OVEREENKOMST

De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten. Het totaal bedrag dient uiterlijk dag van aankomst via de bank overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL34RABO 0311903622 t.n.v. Fa. J. Res en Zn. of mag bij aankomst contant worden voldaan.

Indien de boekingsdatum en aankomstdatum binnen drie weken liggen, dient per direct de boeking voldaan te worden, of de recreant moet hebben aangegeven bij de boeking, contant bij aankomst te willen betalen. Bij het niet voldoen aan deze betalingsverplichting en na een herinnering daartoe, kan de beheerder de overeenkomst teniet doen.

De recreant kan zich bij aankomst melden na 14.00 uur en voor 20.00 uur. Indien de recreant op een later tijdstip wil arriveren dient hij/zij de beheerder van de camping hiervan telefonisch of via whatsapp, in kennis te stellen om een nieuwe aankomsttijd af te spreken op tel.nr. 06-49838749

De recreant mag zijn/haar kampeerverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten dan in de bevestiging is aangegeven. Bij overschrijding van het aantal personen, zonder overleg met de beheerder, kan de reservering ontbonden worden.

Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING / ANNULERING VAN HET VERBLIJF

Indien de recreant eerder dan de afgesproken en door hem/haar gereserveerde periode voortijdig vertrekt, is hij/zij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, omdat de beheerder steeds de plaats voor de recreant vrij heeft gehouden.

De recreant blijft in beginsel verplicht de overeengekomen prijs te voldoen. Wij adviseren de recreant om voor medische- of familiezaken zelf binnen de daarvoor gestelde termijn een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien de recreant, om welke reden dan ook, tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt hij/zij ten behoeve van de beheerder een schadeloosstelling. Deze bedraagt:
 25% van de huursom, indien de annulering plaatsvindt tot 2 maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt. (tot 62 dagen voor aankomstdatum)
• 50% van de huursom, indien de annulering plaatsvindt tussen 2 maanden en 1 maand vóór de begindatum van de huurperiode valt. (61 tot 31 dagen voor aankomstdatum)
• 75% van de huursom, indien de annulering tussen 1 maand en 1 week vóór de begindatum van de huurperiode valt. (30 tot 8 dagen voor aankomstdatum)
• 100% van de huursom, indien de annulering korter dan 1 week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan. (7 tot 0 dagen voor aankomstdatum of indien de huurperiode al is ingegaan)